Menu

Zpráva o hospodaření

Shromáždění vlastníků má v kompetenci (podle § 1208 odst. d) NOZ) schválení účetní uzávěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků (viz také § 15 NVBS).


Ani NOZ, ani NVBS neupřesňují obsah zprávy o hospodaření. Společenství vlastníků může podobu, rozsah a obsah zprávy o hospodaření definovat ve stanovách.

Na základě praxe lez doporučit minimální rozsah zprávy o hospodaření:

  • detailní informace o plnění rozpočtu za příslušný kalendářní rok,
  • souhrnná informace o výdajích za služby za zúčtovací období, jejich vyúčtování a vypořádání,
  • souhrnná informace o nákladech na správu domu a pozemku za kalendářní rok, detailní informace o jednotlivých nákladových kategoriích a informace o vyúčtování příspěvků na správu domu a pozemku,
  • informace o stavu dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku k začátku a konci kalendářního roku, o souhrnu předpisů a čerpání,
  • informace o stavu bankovních účtů na začátku a konci kalendářního roku,
  • informace o vývoji pohledávek za služby a za správu domu a pozemku k začátku a konci kalendářního roku a informace o činnostech vedoucích k vymožení těchto pohledávek,
  • informace o hospodaření s majetkem společenství, případně o pronájmech společných částí dom…

POZOR: Vlastník jednotky má právo nahlížet a pořizovat si kopie! Nemá právo odnášet originální materiály společenství, nebo dokonce jednotlivých vlastníků, mimo prostory k tomu určené!

Informační povinnost společenství vůči členům společenství

Informační povinnost společenství vlastníků vůči členům společenství je zakotvena v § 1179 NOZ – „Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná ze správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.“  Jinak řečeno, vlastník jednotky má právo být informován o všem, co se v rámci fungování bytového domu dělo, děje a dít bude.

Možnost být informován bývá upravena konkrétně ve stanovách společenství do podoby, která je v domě obvyklá, nebo nejlépe vyhovující. Jako příklady z praxe můžeme uvést:

  • „úřední hodiny“ definované ve stanovách – např. každé první pondělí v měsíci mezi 15. a 19. hodinou v kanceláři společenství,
  • na vyžádání u předsedy výboru dle předchozí domluvy,
  • na základě písemné žádosti u komerčního správce. Zde je třeba upozornit, že s jedná většinou o činnost nad rámec příkazní smlouvy uzavřené mezi společenstvím a komerčním správcem, takže je třeba počítat se zpoplatněním času, který s poskytnutím informací komerčnímu správci vznikne,
  • umístěním všech informací na webové stránky společenství do oblasti se zaheslovaným přístupem omezeným na členy společenství. Výhodou je nepřetržitá dostupnost informací z každého místa na světe, kde je přístup k internetu.

Co se týká informací o poskytnutých službách v souvislosti s užíváním jednotky, to řeší § 8 odst. (1) ZoS. Zde je poskytovatel služeb (společenství) povinen na základě písemné žádosti doložit nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh a provedení vyúčtování podle ZoS a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.

Otázka nákladů za pořizování kopií podkladů není nikde řešena. Z logiky věci vyplývá, že náklady na pořízení kopií být měl nést žadatel o informace. Zvláště, pokud se bude jednat o pořízení kopií většího množství písemného materiálu.