Menu

Příspěvky na správu domu a pozemku

Povinnost vlastníků jednotek platit na účet společenství příspěvky na správu domu a pozemku je dána § 1180 odst. 1 NOZ. Z hlediska praktického řízení toku peněz ve společenství je účelné tyto příspěvky hradit zálohově ( viz. § 8 NVBS). Celková suma záloh by měla být stanovena tak, aby pokryla plánované roční náklady na správu domu a pozemku.

V případě, že bude shromážděním schválen náklad, který bude rozložen do delšího časového období než je jeden rok (typicky bankovní úvěr), pak je třeba stanovit zálohy na správu domu a pozemku s ohledem na výši nákladu a dobu jeho trvání.

Obdobně se postupuje v případě, že je známa výše nákladu, který bude potřeba v budoucnu vydat. Prostřednictvím zvýšených záloh je kumulována částka na jeho krytí. Po dosažení požadované úrovně a realizaci plánovaného nákladu, může být výše záloh upravena (snížena) s ohledem na běžné provozní výdaje společenství na správu domu a pozemku.

Z předcházejícího textu vyplývá účetní praxe některých společenství, které rozlišují tzv. krátkodobé a dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku. Krátkodobé zálohy slouží ke krytí výdajů spojených s výdaji na správu domu v běžném ročním rozpočtu. Patří mezi ně např. zálohy na náklady běžné údržby, na pojištění domu, na odměnu správce,… Dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku slouží pro krytí nákladů středně a dlouhodobých finančních plánů (horizont přesahující 1 rok, předem známá a odsouhlasená výše nákladu).

POZOR: Zlidovělý výraz pro dlouhodobou zálohu, tzv. FOND OPRAV, nelze ve spojení se společenstvím vlastníků použít!

Zálohy na příspěvky na správu domu a pozemku jsou závazkem společenství vůči vlastníkům jednotek, tj. nejsou vlastními zdroji společenství vlastníků.

V případě, kdy na řešení neplánované opravy nepostačují volné prostředky v rámci odsouhlasených záloh, je možné využít tzv. „mimořádného příspěvku“ na správu domu a pozemku. Jedná se o jednorázový příspěvek stanovený a odsouhlasený shromážděním vlastníků.

Příspěvky na správu domu a pozemku hrazené podle podílu na společných částech jsou určeny na výdaje: 

 • na provoz, údržbu, opravy, rekonstrukce, modernizace a jiné změny společných částí domu,
 • na revizi technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla a teplé vody
 • na odměnu osobě zajišťující některé činnosti správy domu a pozemku (správce),
 • na zajištění provozu speciálních technických zařízení (např. domovní kotelny, výměníkové stanice, dieselagregáty a podobná vyhrazená technická zařízení),
 • na údržbu pozemku a údržbu přístupových cest na pozemku,
 • na pojištění domu,
 • na daň z příjmu, popř. další daně, uloží-li to právní předpisy.

Příspěvky na správu domu a pozemku hrazené stejně na jednotku jsou určeny na výdaje

 • na právní služby týkající se správy domu a pozemku,
 • na odměny členů orgánů společenství,
 • na vedení bankovních účtů společenství,
 • na rozúčtování a vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek,
 • na náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost,
 • na vedení účetnictví, mzdové a daňové agendy,
 • na náklady kanceláře osoby společenství,
 • na další služby a činnosti neuvedené v konkrétním domě poskytované.