Menu

Shromáždění vlastníků

Je nejvyšším orgánem společenství vlastníků. Statutární orgán (dále jen výbor) svolá shromáždění tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Výbor svolá shromáždění i v případě, že o to požádají nejméně dva vlastníci mající alespoň čtvrtinu všech hlasů.


Pozvánka na shromáždění

Nejméně 15 dní před termínem konání musí být doručena na dresu vlastníků, nebo zveřejněna způsobem uvedeným ve stanovách. Pokud jsou v programu shromáždění body vyžadující podklady, musí být připojeny k pozvánce, nebo musí být vlastníkům umožněno včas se s nimi seznámit.

Usnášeníschopnost

Shromáždění vlastníků je usnášeníschopné, pokud jsou přítomni vlastníci s většinou hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, pokud zákon nebo stanovy nepožadují vyšší podíl hlasů.

Působnost shromáždění (nejdůležitější body)

Shromáždění rozhoduje o:

  • změně stanov,
  • změně prohlášení vlastníka,
  • volbě a odvolávání členů výboru,
  • schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávě o hospodaření,
  • celkové výši příspěvků na správu domu pro příští období,
  • rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
  • schválení druhu služeb a výši záloh na jejich úhradu,
  • rozúčtování cen služeb na jednotky,
  • o změně podílu na společných částech,
  • opravě nebo úpravě společné části nemovitosti,
  • určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku a schválení smlouvy s touto osobou.

 

Rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Ze zákona lze do 30 dnů ode dne, kdy nebylo shromáždění usnášeníschopné. V jiných případech pouze tehdy, je-li tato možnost uvedena ve stanovách.

Zápis ze shromáždění

Z každého shromáždění je třeba vyhotovit zápis, který obsahuje informace o:

  • místě, čase konání,
  • programu shromáždění,
  • stručný popis jednotlivých bodů programu,
  • u bodů o kterých se hlasovalo pak informaci o podílu hlasů přítomných, hlasů pro, proti a zdrželo se,
  • plný text rozhodnutí bodu programu, o kterém se hlasovalo,
  • přítomnosti vlastníků v průběhu shromáždění s ohledem na výši podílů nutných pro schválení rozhodnutí,
  • jménech a podpisech osoby, zhotovitele zápisu.

Zápis je třeba dát k dispozici vlastníkům co nejdříve, optimálně do druhého dne, dohodnutým způsobem (umístění na webové stránky, osobním předáním, zasláním e-mailem, uložením v kanceláři společenství,…).

Vzor rozhodnutí ze shromáždění vlastníků

ČSOB je největším poskytovatelem úvěrů pro bytová družstva a společenství vlastníků v ČR. Její podíl na trhu je cca 35 %. Proto se dá říci, že má největší praktické zkušenosti s celým úvěrovým procesem včetně právní správnosti požadovaných podkladů. Právní tým ČSOB vytvořil, jako pomůcku pro žadatele o úvěr, vzor usnesení, které musí shromáždění vlastníků schválit pro úspěšné podání žádosti o úvěr. Vzor tohoto usnesení je k dispozici na www.pronasdum.cz. Po kliknutí na logo ČSOB se objeví seznam souborů, včetně „Vzoru usnesení SVJ 2015.“